You are here

Orange Trumpet Bush

Tecoma x smithii produces yellow-orange trumpet flowers
Orange Trumpet Bush is a medium sized shrub
Latin Name: 
Tecoma x smithii
Family Name: 
Bignoniaceae
Place of Origin: 
Hort.
Bloom Time: 
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Garden Location: 
N. Canyon Rd.